| ιούνης |

If a June night could talk,
it would probably boast it invented romance.

Αν μια ϐϱαδιά του Ιούνη μποϱούσε να μιλήσει,
ϑα ϰαυxιόταν ότι επινόησε τον έϱωτα.

Advertisements