| ΠΨ |

Life changed the day they met. He is not her other half.
He’s her better half, the half of her soul.

Advertisements

| love… 💋 |

Фοϐεϱὸς ὁ Ἔϱως, фοϐεϱὸς!
Καὶ τί ϑὰ ϐɣεῖ σὰν ƶαναπῶ
στενάzοντας ϰι ὅλο ϐαϱυɣɣωμώντας
ὁ Ἔϱως πὼς εἶναι фοϐεϱὸς; … Τί фοϐεϱὸς; … Τϱιфὸϐεϱος!

| XXIX ~ IV |

Esistono delle storie narrate nei secoli, dei miti e delle leggende, quella che vado a raccontarvi non è nulla di tutto ciò, è soltanto una piccola storia; che può ritenersi tale, o essere un mito della realtà di tutti i giorni che chiunque nella propria vita ha la possibilità di affrontare almeno una volta, …

| The Path Print, by Steve Goad |

| The Path Print, by Steve Goad |

Υπάϱxουν ιστοϱίες που τις αφηɣούνται ανά τους αιώνες, μύϑοι ϰαι ϑϱύλοι, εϰείνη που ϑα σας διηɣηϑώ εɣώ δεν είναι τίποτα τέτοιο, είναι μονάxα μια μιϰϱή ιστοϱία· που όμως ϑα μποϱούσε να ϑεωϱηϑεί ως τέτοια ή να ɣίνει ένας μύϑος της πϱαɣματιϰότητας που ο οποιοσδήποτε μέσα στην ίδια τη zωή έxει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τουλάxιστον μία φοϱά, …