| απόψε |

Advertisements

| seeds of knowledge |

Brigg lived in a small room in a big city.
Every day, he walked through the city to work.
Brigg worked in the library, where dangerous books were stored.

One day, on a high shelf in a dim cellar, he found some books marked: «Do not read».
So, Brigg smuggled one out of the library, and took it home. He read it in secret.
It showed pictures of the most beautiful shapes and colours, and called them flowers.
Brigg felt sad that there were no flowers in the city. He supposed
that was why the book had been hidden away. He wandered down many streets,
searching for some sign of a flower.

In an old part of the city, he came to a junk shop… and there in the
window was a dusty picture of a flower. Brigg went into the shop and
bought the picture.

When he got home, he looked at the back of it. It said:
«Seeds». Brigg felt very excited about what they might be.
He opened the packet and tipped out seven brown wrinkled things.
On the back of the picture, it said «Cover with earth. Water.»
Brigg collected dust from all over the city… until he had enough to fill a mug.
He buried the seeds in it and added water. Nothing happened. Brigg was disappointed.
He thought the seeds must be dead. He left the mug on his table.

Then, when he woke up one morning, he saw just one beautiful green shot.
It grew and grew, and whenever he was not at work or asleep, Brigg sat and stared at
the fresh green leaves. At last the plant flowered. Brigg was overjoyed.

But one morning, while Brigg was at work, the room cleaning system came on and the
plant was sucked away. When Brigg got home, he cried.

At last, he dried his eyes. He set off to search for another picture of flowers. After many
weeks, he came to the edge of the city where the dust heaps were.
There, at the top of one of the huge dusty slopes, Brigg found his dead flower.
At first, he felt sad. But when he looked closer, he saw that there were new green shots
and flowers all around. Brigg sat and looked at them, until it was much too dark to see.
And he wondered how long it would take to fill a city with flowers.

— The flower, John Light [Swindon, Child’s Play, 2006]

| μυστιϰή zωɣϱαφιϰή |

Πϱιν ϰάποιες μέϱες η Colleen Theisen, που εϱɣάzεται στο τμήμα «Ειδιϰές Συλλοɣές & Αϱxεία» του Πανεπιστημίου της Αϊόϐα μοιϱάστηϰε μια ϰινούμενη ειϰόνα που απειϰονίzει αυτό που αποϰαλούμε «zωɣϱαφιϰή στα άϰϱα». Πϱόϰειται, στην ουσία, ɣια zωɣϱαφισμένους πίναϰες στην άϰϱη των σελίδων του ϐιϐλίου «Φϑινόπωϱο» του Robert Mudie, που xρονολοɣείται γύρω στο 1837.  Αυτό το είδος zωɣϱαφιϰής ϑεωϱείται πως ƶεϰίνησε πολύ παλιά, το 1650, ϰαι είναι ένας τϱόπος να «ϰϱύψεις» έναν πίναϰα στις άϰϱες ϰάποιου ϐιϐλίου, ώστε να αποϰαλυφϑεί μόνο όταν οι σελίδες του ϐιϐλίου ανοιxτούν. Υπάϱxουν αϰόμη ϰαι ϐιϐλία με διπλές απειϰονίσεις στις άϰϱες τους, οι οποίες εμφανίzονται όταν οι σελίδες ανοίɣονται με αντίϑετη ϰατεύϑυνση. Δείτε ϰάποιες φωτοɣϱαφίες από τα ϐιϐλία του συɣɣϱαφέα με τίτλο «Άνοιƶη», «Καλοϰαίϱι», «Φϑινόπωϱο», «Χειμώνας» που έɣιναν δωϱεά στο Πανεπιστήμιο.

This slideshow requires JavaScript.

A few days ago Colleen Theisen who helps with outreach and instruction at the Special Collections & University Archives at the University of Iowa shared an amazing image  that demonstrates what is called fore-edge painting on the edge of the 1837 book «Autumn» by Robert Mudie. Fore-edge painting, which is believed to date back as early as the 1650s, is a way of hiding a painting on the edge of a book, so that it can only be seen when the pages are fanned out. There are even books that have double fore-edge paintings, where a different image can be seen by flipping the book over and fanning the pages in the opposite direction.

On this page, you can see the moving images [a.k.a gifs] of «Spring», «Summer», «Autumn» and «Winter», all books by R. Mudie that were donated to the University of Iowa.