| ωδή ΚΖ, 61-66 |

S’io credesse che mia risposta fosse a persona
che mai tornasse al mondo,
questa fiamma staria senza piu scosse·
ma percioche giammai di questo fondo
non torno vivo alcun, s’i’odo il vero,
senza tema d’infamia ti rispondo.

If I thought that my reply would be to someone
who would ever return to earth,
this flame would remain without further movement;
but as no one has ever returned
alive from this gulf, if what I hear is true,
I can answer you with no fear of infamy.

Ἂν πίστευα πως σε ἄνϑϱωπο μιλοῦσα
που ἀπα στη ɣῆς μια μέϱα ϑ’ ἀναɣύϱναε,
ϑά ‘παυε ἐτούτη ἡ фλόɣα να σαλεύει·
μα ἀфοῦ ϰανεις ποτε ἀπ’ το ϐύϑος τοῦτο
δε ϐɣῆϰε zωντανός, ἀλήϑεια ἂν λένε,
νά, σοῦ ἀπαντῶ, xωϱις ἀτίμιας фόϐο.

Advertisements

| Q&P |

Dante

I luoghi più caldi dell’inferno sono riservati a coloro
che in un periodo di crisi morale si mantengono neutrali.

Una citazione di Dan Brown, nel suo libro Inferno. Signore Brown ci ha fatto credere che viene dalla Divina Comedia, del grande poeta italiano, Dante Alighieri. Ma questa non è la verità.

tilde

The darkest places in Hell are reserved for those
who in time of moral crisis preserve their neutrality.

A quote from Dan Brown’s book Inferno. Mr. Brown made us believe that it belongs to the great Italian Poet, Dante Alighieri. But this is not the truth.