| ανόϑευτο фωs |

Each time a person reads a book,
a door opens casting a little bit of light on the world.

Ƙάϑε фοϱά που ένας άνϑϱωπος διαϐάzει ένα ϐιϐλίο,
μια πόϱτα ϰάπου στον ϰόσμο ανοίɣει ϰαι μπαίνει λίɣο фως.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s