| Γενάϱηs |

Ah, these nights of January

[…]

These desperate nights of January
as vision goes and I am alone.
How does it go, and quickly fade-
gone the trees, gone the streets, gone the houses, gone the lights,
… erased and lost.

A οι νύxτες του Γενάϱη αυτουνού,

[…]

Aπελπισμένες νύxτες του Γενάϱη αυτουνού,
σαν φεύɣ’ η οπτασία ϰαι μ’ αφήνει μόνο.
Πώς φεύɣει ϰαι διαλύεται ϐιαστιϰή —
πάνε τα δένδϱα, πάνε οι δϱόμοι, πάν’ τα σπίτια, πάν’ τα φώτα·
σϐήνει ϰαι xάνεται…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s