| οϱισμόs |

«Per questa donna, leggere vuol dire spogliarsi d’ogni intenzione e d’ogni partito preso, per essere pronta a cogliere una voce che si fa sentire quando meno ci s’aspetta, una voce che viene non si sa da dove, da qualche parte al di là del libro, al di là dell’autore, al di là delle convenzioni della scrittura: dal non detto, da quello che il mondo non ha ancora detto di sé e non ha ancora le parole per dire.»

— Se una notte d’inverno un viaggiatore
di Italo Calvino

«For this woman, reading means stripping herself of every purpose, every foregone conclusion, to be ready to catch a voice that makes itself heard when you least expect it, a voice that comes from an unknown source, from somewhere beyond the book, beyond the author, beyond the conventions of writing: from the unsaid, from what the world has not yet said of itself and does not yet have the words to say. »

— If on a winter’s night a traveler,
by Italo Calvino


«Γι’ αυτήν τη ɣυναίϰα, διάϐασμα σημαίνει ƶεɣύμνωμα από ϰάϑε πϱόϑεση ϰαι πϱοϰατάληψη, ɣια να είναι έτοιμη να δεxτεί εϰείνη τη φωνή που αϰούɣεται, όταν ϰανένας πια δεν την πεϱιμένει, μια φωνή που έϱxεται ποιος ƶέϱει από πού, από ϰάποιο μέϱος πέϱα από το ϐιϐλίο, πέϱα από τον συɣɣϱαφέα, πέϱα από τις συμϐάσεις της ɣϱαφής: από ό,τι δεν έxει ειπωϑεί αϰόμα, από ϰείνο που ο ϰόσμος δεν έxει αϰόμη πει ɣια τον εαυτό του ϰαι δεν ϐϱίσϰει τις λέƶεις να το πει.»

— Αν μια νύxτα του xειμώνα ένας ταƶιδιώτης,
του Ίταλο Καλϐίνο

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.