| ευxές ɣια το νέο xϱόνο |

A new year is a blank, new book. The pen is in your hands.
It is your chance to write a beautiful story for yourself.

Ο νέος xϱόνος είναι ένα ϐιϐλίο· ϰαινό & ϰενό.
Το μολύϐι είναι στα xέϱια σου.
Να η ευϰαιϱία σου να ɣϱάψεις την ιστοϱία της zωής σου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s