| ϖϱάƶη ϖϱώτη |

τα ϰομμένα ϰάδϱα πϱέπει να είναι έτσι, πϱέπει να ϰόϐουν την ανάσα

o-matic

face portraits; it’s what you don’t see that can blow your mind

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s