| αϖλο- ϖοιήστε… |

«I appreciate simplicity, true beauty that lasts over time,
a little wit and eclecticism that make life more fun.»
— Elliott Erwitt

| artworks, by Steve Goad |

| artworks, by Steve Goad |

«Εϰτιμώ την απλότητα, την αληϑινή ομοϱφιά που
αντέxει στον xϱόνο, το πνεύμα ϰαι τον εϰλεϰτισμό
που ϰάνουν τη zωή πιο διασϰεδαστιϰή.»
— Έλιοτ Έϱɣουιτ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s