| διαϐαΖΩνταs |

In reading some books we occupy
ourselves chiefly with the thoughts
of the author; in perusing others,
exclusively with our own.

— Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe

Διαϐάzoντας μεϱιϰά ϐιϐλία ϰαταπιανόμαστε
ϰυϱίως με τις σϰέψεις του συɣɣϱαφέα·
μελετώντας πϱοσεϰτιϰώς ϰάποια άλλα,
αποϰλειστιϰά με τις διϰές μας.

— Έντɣϰαρ Άλλαν Πόε

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s