| ℱωτο — γϱαφίℰς |

Mediante la fotografía y la palabra escrita, intento desesperadamente vencer la condición fugaz de mi existencia, atrapar los momentos antes de que se desvanezcan, despejar la confusión de mi pasado. Con estas fotografías y estas páginas, mantengo vivos los recuerdos; ellas son mi asidero a una verdad fugitiva, pero verdad de todos modos, ellas prueban que estos eventos sucedieron y estos personajes pasaron por mi destino.

— Retrato en Sepia, Isabel Allende

IMG_20130804_1500430-002

Through photography and written word, I try desperately to conquer the transitory nature of my existence, to trap moments before they evanesce, to untangle the confusion of my past. With these photographs and these pages, I keep memories alive; they are my grasp on a truth that is fleeting, but truth nonetheless; they prove that these events happened and that these people passed through my destiny.

— Portrait in Sepia, Isabel Allende 

[Στα_ελληνιϰά:

Mέσω της φωτοɣϱαφίας ϰαι του ɣϱαπτού λόɣου, πϱοσπαϑώ απελπισμένα να νιϰήσω τον παϱοδιϰό xαϱαϰτήϱα της ύπαϱƶής μου, να παɣιδεύσω τις στιɣμές πϱοτού εƶαφανιστούν, να ƶεμπεϱδέψω τη σύɣxυση του παϱελϑόντος μου. Μ’ αυτές τις φωτοɣϱαφίες ϰι αυτές τις σελίδες, ϰϱατώ zωντανές τις αναμνήσεις: είναι η ϰατανόηση μιας αλήϑειας φευɣαλέας, που είναι όμως πϱαɣματιϰότητα: εϰείνες αποδειϰνύουν ότι αυτά τα ɣεɣονότα συνέϐησαν ϰαι πως αυτοί οι άνϑϱωποι πέϱασαν από το πεπϱωμένο μου. — Φωτοɣϱαφία σε σέπια, Ιzαμπέλ Αɣιέντε

υɣ. Για να μη ɣίνομαι φοϱτιϰή με τη ɣλώσσα, σας παϱαπέμπω στους ϰανόνες της ισπανιϰής, για να σας εƶηɣήσω ɣιατί λέɣεται Αɣιέντε, ϰι όxι Αλιέντε]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.