| Πώς αλλιώς να σου το πω;! |

ϐασανίΖΩμαι
(vasanizome) [ρήμα]
ταυτίzεται ϰαϑένας με μεγάλη συxνότητα,
αν όxι σε ϰαϑημεϱινή ϐάση,
αφοϱά σε μιϰϱά ή μεγαλύτεϱα ϑέματα

[Να είμαστε ϰαλά, ϰι ας ϐασανιzόμαστε]

PB135947

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s