| Φαντάσου την πόλη: Κόϱινϑος 2ο13 |

Κάτι συμϐαίνει στην πόλη. Αλλάzει…! 

Πεϱπατώντας σήμεϱα στους δϱόμους,
αναϰάλυψα μια γωνίτσα της πόλης
που ομόϱφυνε τόσο απϱόσμενα!

Στολισμένη με ϰάμποσες σειϱές από xϱωματιστές ομπϱέλες,
δίνει τώϱα μια διαφοϱετιϰή- πολύxϱωμη- νότα στην ϰαϑημεϱινότητά όλων μας.

Δείτε ϰαι μόνοι σας…

parasol

Colourful umbrellas magically float in mid-air at Korinthos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s