| Μια αφιέϱωση… |

Στους δύο πιο σημαντιϰούς ανϑϱώπους της zωής μου.

Γιατί οι άνϑϱωποι, όxι τα πϱάγματα, ούτε τα xϱήματα,
είναι που φτιάxνουν τη zωή σου.
Χωϱίς εϰείνους, τίποτα δεν ϑα ήταν όπως είναι.

dad

mum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s