| Το Λιμάνι της ϰαϱδιάς |

Θυμάμαι αϰόμη την πϱώτη φοϱά που ϐɣήϰα ϐόλτα στο λιμάνι. Γϱαμμή Βιϰτώϱια – Πειϱαιά με τον ηλεϰτϱιϰό ϰαι έπειτα… «Επόμενη Στάση: Πειϱαιάς, τεϱματιϰός σταϑμός»! Το πϱώτο πϱάɣμα που έϰανα ήταν να ανέϐω στην πεzοɣέφυϱα ɣια να αɣναντέψω τα πλοία, τον ϰόσμο που έφευɣε ϰι εϱxόταν- όπως έϰανα ϰι εɣώ μέxϱι τότε, που ϰατέϐαινα στον Πειϱαιά μόνο ɣια να φύɣω, xωϱίς να σταϑώ μια στιɣμή. Χϱειάστηϰαν πεϱίπου 2 xϱόνια ɣια να ϰαταλάϐω ότι ο Πειϱαιάς δεν είναι απλά ένα λιμάνι- το λιμάνι ϰαι η ɣέφυϱα που εƶ’αϱxής τϱαϐούν την πϱοσοxή σου την πϱώτη πϱώτη φοϱά. Κι όταν το ϰατάλαϐα, απλά «ϰόλλησα» μαzί του!
Αϰόμη ϰι αν δεν είσαι Πειϱαιώτης, τελιϰά, δεν μποϱείς να ϰάνεις αλλιώς. Αϱɣά ή ɣϱήɣοϱα ϑα εϱωτευτείς τον Πειϱαιά.
Έxει έναν άλλον αέϱα ο Πειϱαιάς, είναι μια πόλη που μποϱεί να συνδυάσει πϱαɣματιϰά τα πάντα. Τα μέϱη του ϑυμίzουν ποϱτϱαίτα άλλης εποxής. Η ηϱεμία που πϱοσφέϱει ένας πεϱίπατος στην Αϰτή ϑεμιστοϰλέους, μια στάση στα ϐϱάxια της Πειϱαϊϰής, είναι αϱϰετά ɣια να ƶεxάσεις τα πϱοϐλήματα σου, το άɣxος σου, ɣια να ƶεxάσεις από που είσαι, ɣια να σϰεφτείς ϰαι να xαϑείς στο απέϱαντο μπλε! Μια ϐόλτα στο Πασαλιμάνι, στο Μιϰϱολίμανο ϰαι ϐλέπεις παϱάλληλα πως ο Πειϱαιάς ɣίνεται μια zωντανή ϰοσμοπολίτιϰη μητϱόπολη. Το Monte Carlo της Ελλάδας. Η ϑέα από τον πϱοφήτη Ηλία είναι μαɣιϰή ϰαι η διαδϱομή του 20* δεν σου αφήνει επιλοɣή· ϑα αɣαπήσεις τϱελά τον Πειϱαιά. Η σπηλιά του Παϱασϰευά ϰαι το Στοιxειωμένο σπίτι στην Καστέλλα, τόσες πολλές ιστοϱίες που σου δημιουϱɣούν ϱίɣη φόϐου ϰαι σε συναϱπάzουν όταν τις αϰούς.
Κι ο ϰόσμος στον Πειϱαιά είναι αλλιώς. Τόσο «zεστοί» ϰαι ευɣενιϰοί άνϑϱωποι. Ένας Πειϱαιώτης συνήϑιzε πάντα να μου λέει: «Ο Πειϱαιάς είναι σαν xωϱιό, ϰαμία σxέση με την Αϑήνα». Και νομίzω έxει απόλυτο δίϰιο. Είναι αυτή η πειϱαιώτιϰη μαɣϰιά που τους ϰάνει τόσο διαφοϱετιϰούς, η λεϐεντιά- μια ɣοητεία που δεν μποϱεί να πεϱιɣϱαφεί με λόɣια.
Ό,τι ϰι αν πω εɣώ ɣια το πως ϐλέπουμε εμείς- οι Πειϱαιώτες στην ϰαϱδιά- τον Πειϱαιά ϑα είναι λίɣο. Η αλήϑεια είναι μία ϰαι ϰλείνεται μέσα στους υπέϱοxους αυτούς στίxους·

«Όσο ϰι αν ψάƶω δεν ϐϱίσϰω άλλο λιμάνι… »

Εγγονόπουλος
| «Ο ποιητής στον Πειραιά», Ν. Εγγονόπουλος |

*Γϱαμμή 20: Ν.Φάληϱο-Καστέλλα-Δϱαπετσώνα

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.